หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลวังกรด
หลวงพ่อลือ วัดวังกลม อ.เมือง จ.พิจิตร
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รก.ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รก.ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด
สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รักษาราชการแทน ปลัดทต.วังกรด
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รักษาราชการแทน ปลัดทต.วังกรด
ภายใต้ระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นเมืองน่าอยู่แบบยั่งยืน
ย่านเก่าวังกรด
เทศบาลตำบล
วังกรด
อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
1
2
3
4
5
 

 

         ครัวเรือนที่ใช้บริการน้ำประปา จำนวน 568 หลังคาเรือน
       ประปาภูมิภาค 1 แห่ง
       น้ำประปาที่ผลิตได้จำนวน 1,920 ลบ.ม./วัน
       น้ำประปาที่ต้องการใช้จำนวน 310 ลบ.ม./วัน
 
 
               
         
 
    ในเขตเทศบาลตำบลวังกรดมีการประชาสัมพันธ์ ข่าวสารให้กับประชาชนได้รับทราบ โดยใช้ระบบ เสียงตามสาย/หอกระจายข่าว สามารถให้บริการ ได้ครอบคลุมร้อยละ 100 ของพื้นที่ในเขต เทศบาลตำบลวังกรดหน่วยงานที่มีข่ายวิทยุสื่อสาร ในพื้นที่ 7 แห่ง
 
 
ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขตเทศบาลตำบลวังกรด 700 ราย
ถนนในเขตเทศบาลตำบลวังกรดที่มีไฟฟ้าสาธารณะ
                        จำนวน         22         สาย
ถนนในเขตเทศบาลตำบลวังกรดที่ไม่มีไฟฟ้าสาธารณะ
                        จำนวน         2           สาย
 
จำนวนโทรศัพท์ในเขตเทศบาลตำบลวังกรด มี 352
เลขหมาย โดยแยกเป็น
  ส่วนราชการ 9 เลขหมาย
  บ้านพัก 170 เลขหมาย
  ธุรกิจ 1 เลขหมาย
  ท.ศ.ท. 5 เลขหมาย
  สาธารณะ 25 เลขหมาย
 
 
         
  สนามฟุตบอล จำนวน 2 แห่ง
  สนามบาสเก็ตบอล จำนวน 2 แห่ง
  สนามตะกร้อ จำนวน 2 แห่ง
  สวนสาธารณะ จำนวน 2 แห่ง
  สนามเด็กเล่น จำนวน 1 แห่ง
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-685-053