หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลวังกรด
หลวงพ่อลือ วัดวังกลม อ.เมือง จ.พิจิตร
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รก.ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รก.ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด
สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รักษาราชการแทน ปลัดทต.วังกรด
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รักษาราชการแทน ปลัดทต.วังกรด
ภายใต้ระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นเมืองน่าอยู่แบบยั่งยืน
ย่านเก่าวังกรด
เทศบาลตำบล
วังกรด
อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
1
2
3
4
5
        
    
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2552
 
 
 
 
 
   เทศบาลตำบลวังกรด  (จังหวัด พิจิตร)
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/25

ลำดับภาพที่ 2/25

ลำดับภาพที่ 3/25

ลำดับภาพที่ 4/25

ลำดับภาพที่ 5/25

ลำดับภาพที่ 6/25

ลำดับภาพที่ 7/25

ลำดับภาพที่ 8/25

ลำดับภาพที่ 9/25

ลำดับภาพที่ 10/25

ลำดับภาพที่ 11/25

ลำดับภาพที่ 12/25

ลำดับภาพที่ 13/25

ลำดับภาพที่ 14/25

ลำดับภาพที่ 15/25

ลำดับภาพที่ 16/25

ลำดับภาพที่ 17/25

ลำดับภาพที่ 18/25

ลำดับภาพที่ 19/25

ลำดับภาพที่ 20/25

ลำดับภาพที่ 21/25

ลำดับภาพที่ 22/25

ลำดับภาพที่ 23/25

ลำดับภาพที่ 24/25

ลำดับภาพที่ 25/25
<<
>>
X
 
ชื่อสถานที่ : เทศบาลตำบลวังกรด
 
ที่ตั้ง : ต.บ้านบุ่ง อ.เมือง จ.พิจิตร
 
ข้อมูล : การจัดตั้งองค์การบริหารเทศบาล อาจเปรียบเทียบได้กับการปกครองประเทศในระดับชาติ ซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร (คณะรัฐมนตรี) และฝ่ายนิติบัญญัติ (รัฐสภา) การจัดตั้งองค์การบริหารของเทศบาลไทย จัดเป็นแบบเดียวกันหมดทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นเทศบาลตำบล เทศบาลเมือง หรือ เทศบาลนคร กล่าวคือองค์การเทศบาลประกอบด้วยสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีจะแตกต่างกันก็แต่จำนวนรองนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลดังนี้ สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งของราษฎรในเขตเทศบาลตามจำนวนและวิธีการที่กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นกำหนดไว้ สมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี ถ้าหากตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระหรือมีการยุบสภาเทศบาลก็ให้เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนั้นแทนให้เต็มจำนวนภายใน 45วัน สมาชิกที่ได้รับเลือกเข้ามาแทนตำแหน่งที่ว่างให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่าวาระของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลว่างลงก่อนถึงกำหนดออกตามวาระไม่ถึง 180 วันจะไม่เลือกตั้งซ่อมแทนตำแหน่งที่ว่างก็ได้
 
 
ผู้เข้าชม 3081 ท่าน         
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-685-053