หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลวังกรด
หลวงพ่อลือ วัดวังกลม อ.เมือง จ.พิจิตร
นายไตรสิทธิ์ เหรียญดำรงพร
นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รก.ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด
สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รักษาราชการแทน ปลัดทต.วังกรด
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รักษาราชการแทน ปลัดทต.วังกรด
ภายใต้ระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นเมืองน่าอยู่แบบยั่งยืน
ย่านเก่าวังกรด
เทศบาลตำบล
วังกรด
อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
1
2
3
4
5
 
                     
        
 

 
        เทศบาลตำบลวังกรดเริ่มจัดตั้งเป็นองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในรูปแบบสุขาภิบาล ใช้ชื่อว่า สุขาภิบาลวังกรด ตามประกาศกระทรวง มหาดไทย เรื่องการจัดตั้ง สุขาภิบาลวังกรด เมื่อ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2507 และได้เปลี่ยน แปลงฐานะสุขาภิบาล เป็น เทศบาล ตามพระราช บัญญัติ เปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 โดยปัจจุบัน มีนายไตรสิทธิ์ เหรียญดำรงพร เป็น นายกเทศมนตรี นายพิเชษฐ จินตนาการวิไล และ นายพิเชษฐ์ ปรารถนารักษ์ เป็น รองนายกเทศมนตรี และมีนายวสุ นาควิจิตร ปลัดเทศบาลตำบลวังกรด เป็นผู้บริหารฝ่าย ราชการประจำ
 
 
               
         
 
         รถยนต์ดับเพลิง จำนวน 1 คัน แยกเป็น (แยก ตามขนาดจุน้ำ) คันที่ 1 จุน้ำได้ 2.5 ลบ.ม. ซื้อเมื่อพ.ศ. 2525 ราคา 985,000.- บาท รถบรรทุกน้ำ จำนวน 2 คัน แยกเป็น (แยกตามขนาดจุน้ำ)
          คันที่ 1 จุน้ำได้ 12 ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2539 ราคา 2,100,000.-บาท
          คันที่ 2 จุน้ำได้ 6 ลบ.ม. ซื้อเมื่อ  พ.ศ. 2548 ราคา1,975,000.-บาท
      เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม 4 เครื่องรถยนต์ กู้ภัยพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต 1 คัน
      เรือท้องแบนสำหรับติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิด หาบหาม 3 ลำ
      อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 80 คน
      การฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณภัย ปีที่ผ่านมา จำนวน 2 ครั้ง
 
  อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิง 10 คน
  วิทยุสื่อสาร   20 เครื่อง
  ชนิดติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง
  ชนิดมือถือ จำนวน 18 เครื่อง
 
 
 
มีวัดจำนวน 1 แห่ง วัดวังกลม ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 98 % ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลตำบลวังกรด ผู้นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 2 % ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลตำบลวังกรด
 

 
 

 
ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ (เรียงตามลำดับความสำคัญจากมากที่สุด ไปหาน้อยที่สุด)
  วันสงกรานต์ ประมาณเดือน เมษายน
  กิจกรรมโดยสังเขป จัดสถานที่รดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่
  วันเข้าพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม
  กิจกรรมโดยสังเขป ให้ชาวบ้านในชุมชน มีเข้ามาร่วมจัดขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา
  วันแข่งขันเรือยาววัดวังกรด ประมาณเดือนตุลาคม
  กิจกรรมโดยสังเขป ให้แต่ละชุมชนส่งตัวแทน เข้าร่วมการแข่งขันเรือยาว
  วันลอยกระทง ประมาณเดือน พฤศจิกายน
  กิจกรรมโดยสังเขป จัดสถานที่และเวทีประกวดนางงาม
 
 
 
คลินิกเอกชนในเขตเทศบาลตำบลวังกรด จำนวน 2 แห่ง
ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน จำนวน 2 แห่ง
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลบ้านบุ่ง(รพสต.)
- ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลวังกรด
บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่ง
ทุกสังกัดในเขตเทศบาลตำบลวังกรด
- พยาบาล จำนวน 3 คน
- อสม. จำนวน 117 คน
 

 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-685-053