หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลวังกรด
หลวงพ่อลือ วัดวังกลม อ.เมือง จ.พิจิตร
นายไตรสิทธิ์ เหรียญดำรงพร
นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด
นายไตรสิทธิ์ เหรียญดำรงพร
นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด
สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รักษาราชการแทน ปลัดทต.วังกรด
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รักษาราชการแทน ปลัดทต.วังกรด
ภายใต้ระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นเมืองน่าอยู่แบบยั่งยืน
ย่านเก่าวังกรด
เทศบาลตำบล
วังกรด
อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 


นายสุทธิศักดิ์ ฉัตรตระกูล
ประธานสภาเทศบาล
 


นายณรงค์ฤทธิ์ พัฒนศรีดา
รองประธานสภาเทศบาล


นายจินดา เจริญบวรศักดิ์
เลขานุการสภาเทศบาล
 
 


นายจรูญ บัวผัน
สมาชิกสภาเทศบาล


นายอเนก ฉ่ำฟ้า
สมาชิกสภาเทศบาล


นายบุญรอด กัณฑะษา
สมาชิกสภาเทศบาล


นางจรูญ งามลำยวง
สมาชิกสภาเทศบาล


นายบุญสม ขำเพ็ง
สมาชิกสภาเทศบาล


นายสำเริง เกตุมณี
สมาชิกสภาเทศบาล


นางกนกภรณ์ ประดุจพงษ์เพชร
สมาชิกสภาเทศบาล


นายคมศร เนียมจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล


นางสาวดวงเดือน ง่วนทอง
สมาชิกสภาเทศบาล
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-675-4703