หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลวังกรด
หลวงพ่อลือ วัดวังกลม อ.เมือง จ.พิจิตร
นายไตรสิทธิ์ เหรียญดำรงพร
นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รก.ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด
สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รักษาราชการแทน ปลัดทต.วังกรด
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รักษาราชการแทน ปลัดทต.วังกรด
ภายใต้ระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นเมืองน่าอยู่แบบยั่งยืน
ย่านเก่าวังกรด
เทศบาลตำบล
วังกรด
อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 


นายสุทธิศักดิ์ ฉัตรตระกูล
ประธานสภาเทศบาล
 


นายชอบ มากงาม
รองประธานสภาเทศบาล


นายณรงค์ฤทธิ์ พัฒนศรีศักดา
เลขานุการสภาเทศบาล
 
 


นายอำนาจ ทิมเทศ
สมาชิกสภาเทศบาล


นายเอนก ฉ่ำฟ้า
สมาชิกสภาเทศบาล


นายจินดา เจริญบวรศักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล


น.ส.สวาท ไทยสง
สมาชิกสภาเทศบาล


นายสมชาย ศรีฉ่ำ
สมาชิกสภาเทศบาล


นายสมศักดิ์ แพรเปีย
สมาชิกสภาเทศบาล


นายพิศิษฐ์ ประดุจพงษ์เพชร
สมาชิกสภาเทศบาล


นายคมศร เนียมจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล


นายอำนวย อยู่ต้น
สมาชิกสภาเทศบาล
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-685-053