หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลวังกรด
หลวงพ่อลือ วัดวังกลม อ.เมือง จ.พิจิตร
นายไตรสิทธิ์ เหรียญดำรงพร
นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด
นายไตรสิทธิ์ เหรียญดำรงพร
นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด
สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รักษาราชการแทน ปลัดทต.วังกรด
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รักษาราชการแทน ปลัดทต.วังกรด
ภายใต้ระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นเมืองน่าอยู่แบบยั่งยืน
ย่านเก่าวังกรด
เทศบาลตำบล
วังกรด
อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
1
2
3
4
5
       
    
 
      
 
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) กค. มท 0803.4/ว5013  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุอุทกภัยภาคใต้และภาคตะวันตก กสว. มท 0820.2/ว5028  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว5005  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
โครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับ งบประมาณโดยตรง ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว5012  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562) เพิ่มเติมและเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (เดือนมิถุนายน-กันยายน 2562) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.5/ว5021 [บัญชีสรุป อปท.] [บัญชีรายเก่า] [บัญชีรายใหม่]  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว7475  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST LEGO League Thailand 2019/20 กศ. มท 0816.3/ว5023  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
การใช้ข้อสอบมาตรฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว5016  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว5022  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
เร่งรัดให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลแหล่งน้ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว5003  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
    
 
เทศบาลตำบลวังกรด ขอเชิญชวนกินอาหารรสเลิศ เที่ยวดูสถาปัตยกรรมเก่าแก่ และร่วมกิจกรรมรำวงย้อนยุค ได้ทุกเสาร์แรกของเดือน ณ "ย่านเก่าวังกรด" ตั้งแต่เวลา 15.00 น เป็นต้นไป


  
 
ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำสติ๊กเกอร์ติดโฟมบอร์ด โค [ 11 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 1 
ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายก [ 11 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 0 
ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารและอาหารว่างพร้ [ 9 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 1 
    

    

"ย่านเก่าวังกรด"

เทศบาลตำบลวังกรด
    
 
 
  

ผลิตภัณฑ์สานตระกร้า ชุมชนเรารักวังกรด 1

สินค้าชุมชนเรารักวังกรด 5
 
  
 
มาช่วยกันพัฒนาวังกรดกันดีกว่า (14 ต.ค. 2562)    อ่าน 3808  ตอบ 22  
ประกาศรับสมัครคนงาน (9 มิ.ย. 2561)    อ่าน 442  ตอบ 0  
สอบถามตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (6 ธ.ค. 2560)    อ่าน 674  ตอบ 1  
ร้องเรียนอะไรไปไม่เคยได้รับความสนใจจากผู้บริหาร (12 ต.ค. 2560)    อ่าน 571  ตอบ 2  
    

 
 
 
  ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลวังกรดควรปรับปรุงด้านใด
  ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
  ด้านข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการแก่ประชาชน
  ด้านสถานที่ในการบริการข้อมูลข่าวสาร
  ด้านวิธีการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา
  ด้านบริการการรับชำระภาษี
  ด้านบริการการอนุญาตก่อสร้างอาคาร
   
 
พจ 0023.2/ว4344 1-ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกั [ 12 ธ.ค. 2562 ]     
พจ 0023.2/ว4344 2-ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกั [ 12 ธ.ค. 2562 ]     
พจ 0023.2/ว4345 1-ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยว [ 11 ธ.ค. 2562 ]     
พจ 0023.2/ว4345 2-ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยว [ 11 ธ.ค. 2562 ]     
พจ0023.3-ว4336 รายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร [ 11 ธ.ค. 2562 ]     
พจ0023.3-ว4244 รายชื่อผู้รับการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรป [ 11 ธ.ค. 2562 ]     
พจ0023.3-ว4326 รับสมัครทีมเพื่อเป็นตัวแทนในการแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษา สพฐ.เอ.พี ฮอนด้า ว [ 9 ธ.ค. 2562 ]     
พจ0023.5/ว4321 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.ฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน 9 เดือนพฤศจิกายน 62  [ 9 ธ.ค. 2562 ]     
พจ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๓๑๐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น ฉ [ 9 ธ.ค. 2562 ]     
พจ0023.3-ว 4295 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไข [ 6 ธ.ค. 2562 ]   
    
   


 
 
    
 
    
 
 
 
    
 
อบต.โพทะเล ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.โพทะเล ออกให้บริการนอกสถานที่เพื่อแจกเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำเ [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.กำแพงดิน โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดินฯ [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งโพธิ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ทุ่งโพธิ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซ [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.งิ้วราย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองหญ้าไทร สัปดาห์ที่ 5 ของวิทยาลัยผู้สูงอายุตำบลหนองหญ้าไทร [ 11 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.วังกรด ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำสติ๊กเกอร์ติดโฟมบอร์ด โค [ 11 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.กำแพงดิน ประกาศเรียกประชุมสภาอบต. สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2562 [ 11 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งโพธิ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ เรื่อง วันเวลา สถานที่ การตรวจรับพัสดุโครง [ 11 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
    

เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2552
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-675-4703
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์