หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลวังกรด
หลวงพ่อลือ วัดวังกลม อ.เมือง จ.พิจิตร
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รก.ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รก.ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด
สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รักษาราชการแทน ปลัดทต.วังกรด
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รักษาราชการแทน ปลัดทต.วังกรด
ภายใต้ระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นเมืองน่าอยู่แบบยั่งยืน
ย่านเก่าวังกรด
เทศบาลตำบล
วังกรด
อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
1
2
3
4
5
 
 
               
       
 

 
        เทศบาลตำบลวังกรดเริ่มจัดตั้งเป็นองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในรูปแบบสุขาภิบาล ใช้ชื่อว่า สุขาภิบาลวังกรด ตามประกาศกระทรวง มหาดไทย เรื่องการจัดตั้ง สุขาภิบาลวังกรด เมื่อ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2507 และได้เปลี่ยน แปลงฐานะสุขาภิบาล เป็น เทศบาล ตามพระราช บัญญัติ เปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 โดยปัจจุบัน มีนายไตรสิทธิ์ เหรียญดำรงพร เป็น นายกเทศมนตรี นายพิเชษฐ จินตนาการวิไล และ นายพิเชษฐ์ ปรารถนารักษ์ เป็น รองนายกเทศมนตรี และมีนายวสุ นาควิจิตร ปลัดเทศบาลตำบลวังกรด เป็นผู้บริหารฝ่าย ราชการประจำ
 
 
                
       
 
 
จำนวนประชากรในเขตประกอบอาชีพ เกษตรกรรม 119 คน จำนวนประชากรในเขตประกอบอาชีพรับจ้าง ในโรงงานอุตสาหกรรม 159 คน
- เกษตรกร
- รับจ้างรายวัน
- ค้าขาย
- รับราชการและพนักงานของรัฐ
 
 
 
 
เทศบาลตำบลวังกรดตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรมีพื้นที่ประมาณ 3 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวจังหวัด พิจิตร ประมาณ 6 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
 
  ทิศใต้ ติดต่อ หมู่ที่ 8 ต.ฆะมัง อ.เมือง จ.พิจิตร
  ทิศตะวันตก ติดต่อ แม่น้ำน่าน  
      
          ภายในเขตเทศบาลตำบลวังกรด มีการจัดตั้งชุมชนขึ้น 5 ชุมชน ดังนี้
  ชุมชนเรารักวังกรด 1
  ชุมชนเรารักวังกรด 2
  ชุมชนเรารักวังกรด 3
  ชุมชนเรารักวังกรด 4
  ชุมชนเรารักวังกรด 5
 
 
 
 
 
   
  จำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลวังกรด มีจำนวน 3,134 คน ชาย 1,588 คน คิดเป็นร้อยละ 50.67 หญิง 1,546 คน คิดเป็นร้อยละ 49.33 ความหนาแน่น 1,038.00 คน/ตร.กม.จำนวนประชากรแฝง 30 คนจำนวนประชากรที่พิการหรือทุพล ภาพหรือป่วยเรื้อรังในเขตพื้นที่ 30 คน  
 
 
  เด็ก (ทารก – 6 ปี) 133 96 229  
เด็กโต (7 – 12 ปี) 111 96 207
  วัยรุ่น (13 – 17 ปี) 130 96 226  
ผู้ใหญ่ (18 – 60 ปี) 999 929 1,928
  คนชรา (60 ปี ขึ้นไป) 215 329 544  
 
 

         
                 
  
  - สถานีบริการน้ำมัน 5 แห่ง
  - ตลาดสด 1 แห่ง
  - ร้านค้าทั่วไป 62 แห่ง
  - สถานที่จำหน่ายอาหารตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข 7 แห่ง
  - โรงงาน 1 แห่ง
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-685-053