หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลวังกรด
หลวงพ่อลือ วัดวังกลม อ.เมือง จ.พิจิตร
นายไตรสิทธิ์ เหรียญดำรงพร
นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด
นายไตรสิทธิ์ เหรียญดำรงพร
นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด
สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รักษาราชการแทน ปลัดทต.วังกรด
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รักษาราชการแทน ปลัดทต.วังกรด
ภายใต้ระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นเมืองน่าอยู่แบบยั่งยืน
ย่านเก่าวังกรด
เทศบาลตำบล
วังกรด
อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
1
2
3
4
5
 
 
               
       
 

 
        เทศบาลตำบลวังกรดเริ่มจัดตั้งเป็นองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในรูปแบบสุขาภิบาล ใช้ชื่อว่า สุขาภิบาลวังกรด ตามประกาศกระทรวง มหาดไทย เรื่องการจัดตั้ง สุขาภิบาลวังกรด เมื่อ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2507 และได้เปลี่ยน แปลงฐานะสุขาภิบาล เป็น เทศบาล ตามพระราช บัญญัติ เปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 โดยปัจจุบัน มีนายไตรสิทธิ์ เหรียญดำรงพร เป็น นายกเทศมนตรี นายพิเชษฐ จินตนาการวิไล และ นายพิเชษฐ์ ปรารถนารักษ์ เป็น รองนายกเทศมนตรี และมีนายวสุ นาควิจิตร ปลัดเทศบาลตำบลวังกรด เป็นผู้บริหารฝ่าย ราชการประจำ
 
 
                
       
 
 
จำนวนประชากรในเขตประกอบอาชีพ เกษตรกรรม 119 คน จำนวนประชากรในเขตประกอบอาชีพรับจ้าง ในโรงงานอุตสาหกรรม 159 คน
- เกษตรกร
- รับจ้างรายวัน
- ค้าขาย
- รับราชการและพนักงานของรัฐ
 
 
 
 
เทศบาลตำบลวังกรดตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรมีพื้นที่ประมาณ 3 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวจังหวัด พิจิตร ประมาณ 6 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
 
  ทิศใต้ ติดต่อ หมู่ที่ 8 ต.ฆะมัง อ.เมือง จ.พิจิตร
  ทิศตะวันตก ติดต่อ แม่น้ำน่าน  
      
          ภายในเขตเทศบาลตำบลวังกรด มีการจัดตั้งชุมชนขึ้น 5 ชุมชน ดังนี้
  ชุมชนเรารักวังกรด 1
  ชุมชนเรารักวังกรด 2
  ชุมชนเรารักวังกรด 3
  ชุมชนเรารักวังกรด 4
  ชุมชนเรารักวังกรด 5