เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 

ต้องการโอนเข้าบัญชีธนาคาร    ใช้เอกสารอะไรบ้าง
                                               มีค่าธรรมเนียมในการโอนเข้าบัญชีไหม

เขียนโดย   คุณ ดวงพร หอมเจริญ

วันที่ 6 พ.ย. 2552 เวลา 11.10 น. [ IP : 222.123.251.198 ]  
 

เอกสารที่ต้องใช้ในการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายเข้าบัญชีธนาคาร
1. สำเนาทะเบียนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาสมุดเงินฝากของธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร หรือธนาคาร ธกส. สาขาพิจิตร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ (ถ้าเป็นธนาคารอื่นต้องเสียค่าธรรมเนียมในการนำเงินเข้าบัญชี)
4. ให้มาติดต่อด้วยตัวเอง ถ้าไม่สามารถมาได้ให้นำหนังสือมอบอำนาจมาพร้อมกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจมาด้วย
นำเอกสารมายื่นเขียนใบคำร้องได้ที่ กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตำบลวังกรด

เขียนโดย   คุณ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวังกรด

วันที่ 9 พ.ย. 2552 เวลา 14.23 น. [ IP : 222.123.236.27 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  กรุณากรอก ตัวอักษรหรือตัวเลข ตามภาพด้านบน
 
 
 
 
[1]