โครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ประจำปี 2560 [ 16 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 19 


โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 16 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 18 
    
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2552
 
 
 
 
 
   เทศบาลตำบลวังกรด  (จังหวัด พิจิตร)
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
ชื่อสถานที่ : เทศบาลตำบลวังกรด
 
ที่ตั้ง : ต.บ้านบุ่ง อ.เมือง จ.พิจิตร
 
ข้อมูล : การจัดตั้งองค์การบริหารเทศบาล อาจเปรียบเทียบได้กับการปกครองประเทศในระดับชาติ ซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร (คณะรัฐมนตรี) และฝ่ายนิติบัญญัติ (รัฐสภา) การจัดตั้งองค์การบริหารของเทศบาลไทย จัดเป็นแบบเดียวกันหมดทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นเทศบาลตำบล เทศบาลเมือง หรือ เทศบาลนคร กล่าวคือองค์การเทศบาลประกอบด้วยสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีจะแตกต่างกันก็แต่จำนวนรองนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลดังนี้ สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งของราษฎรในเขตเทศบาลตามจำนวนและวิธีการที่กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นกำหนดไว้ สมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี ถ้าหากตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระหรือมีการยุบสภาเทศบาลก็ให้เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนั้นแทนให้เต็มจำนวนภายใน 45วัน สมาชิกที่ได้รับเลือกเข้ามาแทนตำแหน่งที่ว่างให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่าวาระของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลว่างลงก่อนถึงกำหนดออกตามวาระไม่ถึง 180 วันจะไม่เลือกตั้งซ่อมแทนตำแหน่งที่ว่างก็ได้
 
 
ผู้เข้าชม 2267 ท่าน